Cảnh sát bang Louisiana công bố thiết lập mới cho Thu thập phản hồi của công chúng và tương tác của nhân viên

Published: 03-03-2023 | Category: Statewide


Baton Rouge, LA – Khi cảnh sát tiểu bang Louisiana tiếp tục phát triển và tìm ra các phương pháp sáng tạo để kết nối với cộng đồng của chúng ta, một thiết lập mới đang được triển khai để người dân chia sẻ cả những tương tác tích cực và mối quan tâm. Nằm trên trang web LSP.org, liên kết Khen ngợi/Khiếu nại cho phép công dân có một quy trình hợp lý để khen ngợi bất kỳ quân nhân, viên chức LPS hoặc nhân viên nào của bộ an toàn công cộng cũng như cho phép phê bình, khiếu nại hoặc đề xuất để cải thiện mức độ dịch vụ. Thông tin được gửi trong văn thư sẽ được nhận trực tiếp bởi nhân viên bộ phận nội bộ của LSP.
 
Ngoài thiết lập báo cáo mới, công dân có thể tiếp tục gửi email LSPPublicAffairs@la.gov hoặc gửi tin nhắn riêng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội của bộ. Các thành viên cộng đồng luôn được hoan nghênh nói chuyện trực tiếp với người giám sát hoặc qua điện thoại. Để tìm thông tin liên hệ cụ thể, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi và nhấp vào liên hệ với chúng tôi ở cuối trang để biết số điện thoại, địa điểm và địa chỉ email cho mọi nhóm và bộ phận của LSP.
 
Mỗi ngày, những nhân viên của sở an toàn công cộng thực hiện các chức năng an toàn và quan trọng trong khi phục vụ với sự chuyên nghiệp, lòng trắc ẩn và sự tận tâm. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển và tìm cách tăng cường hoạt động của mình, chúng tôi muốn nghe từ công dân của chúng tôi về kinh nghiệm của họ. Các nhân viên cũng sẵn sàng đến thăm và tương tác tại các trường học, doanh nghiệp và các nhóm chia sẻ các chiến dịch an toàn và sứ mệnh công cộng của những nhân viên với cộng đồng của chúng ta. Để biết thêm thông tin và liên hệ một sự kiện, vui lòng truy cập www.lsp.org/public để nói chuyện với nhân viên thông tin công cộng của LSP.
 
Thông tin liên lạc:
Lt. Melissa Matey
Louisiana State Police
Public Affairs Section
Office: 225-925-6202
Melissa.Matey@LA.gov